აკადემიური კალენდარი

  • ლექციები
  • დასვენება
  • ფინალური გამოცდები
  • დამატებითი სემესტრი